Renovation in testing and evaluating students’ academic results

ĐỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT Quả HỌC TẬPCỦA SINH VIÊN

Tóm tắt:

Kiểm tra đánh giá là một mắt xích quan trọng trong quá trình dạy học, là một yếu tố góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Đổi mới giáo dục có thu được kết quả như mong muốn hay không, chất lượng dạy và học có được nâng cao không phụ thuộc một phần vào công tác kiểm tra đánh giá. Để đánh giá khách quan, chính xác, góp phần nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, đòi hỏi mỗi giảng viên cần nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác này.

Abstract:

Testing and evaluation plays an important part in teaching. It’s one of the factors that helps to increase the quality of teaching and learning. Testing and evaluation also decides the success of educational renovation. The faculty at college needs to be fully aware of the importance of testing and evaluation to enhance the quality of students’ study.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
121(04).20165630-12-16
217B(04) - 20153330-12-15
313(04) - 20149620-12-14
410(01) - 20143515-04-14
56(01) - 20134715-03-13
65(04) - 20125115-12-12