CÁC BẢO TÀNG Ở ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÙNG QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG

Danang museums in conserving and confirming the historical and cultural value of Quangnam - Danang

Tóm tắt:

Đà Nẵng là một thành phố trẻ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên Việt Nam. Mạng lưới các bảo tàng ở đây đã thể hiện giá trị biểu trưng cao nhất về tri thức và văn hóa xã hội của con người và vùng đất bản địa. Do cội nguồn văn hóa của vùng đất Đà thành không thể tách rời khỏi đất mẹ Quảng Nam, vì thế, giá trị và vai trò của các bảo tàng ở Đà Nẵng hiện tại không chỉ là sự biểu trưng cho con người, thành phố Đà Nẵng, mà rộng hơn, nó còn là sự đại diện, mang những thông điệp văn hóa tiêu biểu cho cả vùng văn hóa xứ Quảng. Bài viết này bàn đến vai trò của các bảo tàng ở Đà Nẵng trong việc bảo tồn và khẳng định các giá trị lịch sử - văn hóa vùng Quảng Nam – Đà Nẵng.

Từ khóa: Bảo tàng; bảo tồn; giá trị; văn hóa; phát triển

Abstract:

Danang is a young city in the Central Region and Highlands of Vietnam. The network of museums here has shown the highest symbolic value of knowledge and culture of human society and indigenous land. Because the cultural roots of the Da Nang area cannot be separated from the mother land of Quang Nam, the value and role of the museums in Danang currently are not just for Danang people, but more widely, they are symbols and carry typical cultural messages for the cultural region of Quang. This article discusses the role of the museums in Danang in conserving and confirming the historical and cultural value in Quangnam - Danang.

Keywords: museum; conservation; value; culture; development

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20152025-09-15
27(02) - 20137015-06-13