Sự biến đổi của tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Đà Nẵng dưới tác động của đô thị hóa

The change of ancestor worship belief under the impact of urbanization in Danang
Tác giả: Tăng Chánh Tín,

Tóm tắt:

Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên là một tín ngưỡng truyền thống của người Việt Nam, được hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với tiến trinh lịch sử dân tộc. Cũng như những địa phương khác, thành phố Đà Nẵng - mảnh đất tiền tiêu nơi trung độ đất nước là nơi tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên được mỗi cá nhân, gia đình, dòng tộc giữ gìn và nuôi dưỡng qua bao thế hệ. Đó là biểu hiện sinh động của truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” của dân tộc. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa mạnh mẽ tại Đà Nẵng những năm gần đây đã dẫn đến sự biến đổi nhanh chóng của tín ngưỡng truyền thống này. Nghiên cứu về tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ở Đà Nẵng cùng những biến đổi của nó trong giai đoạn hiện nay là vấn đề cần được quan tâm.

Từ khóa: tín ngưỡng; tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; Đà Nẵng; biến đổi; đô thị hóa

Abstract:

Ancestor worship is the traditional belief of Vietnamese people, which was formed and developed along with the nation’s historical process. Like other places, Danang city is the place where each individual and family have preserved and nurtured the ancestor worship belief through many generations. That is the vivid manifestation of the national tradition “When you eat a fruit, think of the man who planted the tree”. However, in recent years , the process of rapid urbanization in Danang has resulted in the change of traditional belief. Studying the change of ancestor worship belief in the current period is necessary.

Keywords: Belief; ancestor worship belief; Danang; variation; urbanization.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).20177730-09-17
216(03) - 20159125-09-15
315(02) - 201510230-06-15