Năng lực ngữ văn, năng lực đặc thù trong định hướng giáo dục phổ thông

Philological competence – specific competence in comprehensive educational orientation

Tóm tắt:

Cải cách căn bản và toàn diện nền giáo dục nước nhà bao gồm khẳng định lại triết lí giáo dục; từ đó, xây dựng một khung chương trình cho từng môn học hầu đáp ứng nhu cầu người học trong khung cảnh mới của đời sống đất nước từng bước hội nhập quốc tế. Nói đến nhu cầu người học là nói đến hiệu quả đầu ra, là năng lực người học cần thủ đắc sau một quá trình học tập. Định hướng năng lực người học trở thành vấn đề cốt lõi của việc phát triển chương trình; trong đó có chương trình môn Ngữ văn Trung học phổ thông. Tuy nhiên, so với năng lực người học các môn học khác, năng lực người học môn Ngữ văn có những biểu hiện đặc thù do môn Ngữ văn là môn học có nhiều nét đặc thù với năng lực văn học, năng lực sử dụng tiếng mẹ đẻ (các năng lực chuyên biệt), năng lực chung, năng lực nhân văn (năng lực chuyển hóa).

Từ khóa: năng lực; đầu ra; đặc thù; ngữ văn; nhân văn

Abstract:

Fundamental and comprehensive reform of national education includes the reaffirmed philosophy of education; accordingly, a curriculum designed for each course helps most students meet the demands of life in the context of international integration. Mentioning students’ needs means thinking about the output effectiveness and the necessary competence acquired after a learning process. Orienting students’ competence becomes the core issue of developing programs including the curriculum of Philology at high school. However, compared with the learner’s competency in other subjects, the student’s competence in Philology has characterized expressions because Philology is a course that has many specific features including literary competence, competence in using mother tongue, general competence, and competence in humanities (metabolic competence).

Keywords: Competency; outcomes; specification; philology; humanities.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng