Văn học di dân Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa

Japanese emigrant literature in the globalization context

Tóm tắt:

Cho đến thời điểm gần đây nhất, khái niệm “văn học Nhật Bản” gần như chỉ dành cho những tác phẩm được sáng tác và xuất bản trên đất Nhật, bởi người Nhật thuần chủng. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển xã hội và bối cảnh toàn cầu hóa, biên giới văn chương cũng được xét lại. Văn học di dân Nhật Bản dần có một vị trí nhất định trong dòng chảy văn chương Phù Tang. Cũng giống như nhiều quốc gia khác trong khu vực Đông Á, văn học hải ngoại Nhật thể hiện sự hòa nhập Đông – Tây và những tâm hồn tha hương luôn hoài vọng những giá trị truyền thống của dân tộc. Những tác phẩm này đã bộc lộ một tiếng nói khác của văn học đương đại Nhật Bản và mang tới nhiều triển vọng mới cho văn học hậu hiện đại trong quá trình biến dịch không ngừng của nó.

Từ khóa: văn học di dân; toàn cầu hóa; giải biên cương; giải lãnh thổ; văn hóa đại chúng

Abstract:

Until very recently, almost the literary works written in Japanese authors and published in Japan for Japanese readers were classified as “Japanese literature”. However, coming with cosmopolitan growing in Japanese society itself and its cross-cultural interaction with foreign countries in the globalization context, the literary horizons of Japanese literature were expanded. The Emigrant Literature of Japan is gradually taken an important role in the literature of the Land of Rising Sun. Simillar with some countries in Easten Asia area, Japanese oversea literature represents Easten – Westen intergration and the longing of traditional values in exiled souls. These works reveal different voices from Japanese Emigrant literature and leads to a new prospect for postmordern literature in its non – stop changing process.

Keywords: Immigrant Literature; globalization; borderless; deterritorialization; popular culture

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng