Tiểu thuyết Mạc Ngôn trong mối quan hệ với văn hóa truyền thống Trung Hoa

The novels by mo yan in the relationship to Chinese traditional culture
Tác giả: ThS. Tạ Thị Thủy,

Tóm tắt:

Mạc Ngôn là một trong những hiện tượng văn học mang tính thời đại với phong cách sáng tác tương đối phong phú. Giải thưởng Nobel văn học năm 2012 là sự ghi nhận những nổ lực và cố gắng của Mạc Ngôn trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Nó không chỉ giải tỏa “mặc cảm Nobel” cho đất nước Trung Hoa mà còn tạo nên “một trào lưu Mạc Ngôn” trên toàn thế giới. Đọc tiểu thuyết của ông, người đọc thấy được ảnh hưởng đậm nét của văn hóa dân gian trên tất cả các phương diện từ văn học, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, ... Mạc Ngôn vĩ đại ở chỗ nhà văn bám chặt vào cội nguồn văn hóa dân tộc để trở về và “vượt lên trên dân gian” nhưng lại luôn bắt kịp tư tưởng thời đại qua việc tiếp biến các giá trị văn hóa nghệ thuật hiện đại trong tác phẩm.

Từ khóa: Văn học; văn hóa; Mạc Ngôn; phong cách; dân gian; truyền thống

Abstract:

Mo Yan is one of the literary phenomena of the era with the unique writing style. The Nobel Prize in Literature 2012 was the recognition of the efforts and the achievement of Mo Yan in the creation of art. It not only cleared away "the Nobel inferiority" for the Chinese nation, but also created "the Mo Yan movement" in the worldwide. Reading his novels, readers see the bold effects of folklore on all aspects of literature, art, religion, belief,... That he adheres to the nation's cultural roots to return to and "surpass folk" makes Mo Yan great, but he always catches up with the ideology of the era through the change of modern cultural values in art works.

Keywords: Literature; culture; Mo Yan; style; folk; tradition.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).20168430-09-16
214(01) - 20156531-03-15