HIỆN TRẠNG KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG CÁC LOÀI THỰC VẬT LÀM NƯỚC UỐNG CỦA CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN ĐẢO HÒN LAO, CÙ LAO CHÀM

Status of the exploitation and the utilization of the plants for drinks at Hon Lao Island, the Cu Lao Cham archipelago

Tóm tắt:

Cù Lao Chàm thuộc xã đảo Tân Hiệp, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, nằm cách thành phố Hội An khoảng 18 km về phía Đông, có tọa độ địa lý 15° 52’30” - 16° 00’00” độ vĩ Bắc và 108°24’30” - 108° 34’30” độ kinh Đông. Cù Lao Chàm có 8 đảo lớn nhỏ: trong đó đảo Hòn Lao có diện tích tự nhiên và diện tích rừng lón nhất. Theo thống kê của Lê Trần Chấn (2011)hệ thực vật đảo có 499 loài thuộc 352 chi, 115 họ của 5 ngành Thực vật bậc cao có mạch. Trong đó có 342 loài có ích, được sử dụng vào các mục đích khác nhau.Kiến thức bản địa của người dân địa phương trong việc sử dụng nguồn tài nguyên thực vật vô cùng phong phú.Trong bài báo này chúng tôi trình bày kết quả nghiên cứu về thành phần loài,cách thức chế biến và sử dụng các loài thực vật làm nước uống của cộng đồng cư dân Cù Lao Chàm.Từ đó đề xuất các biện pháp sử dụng an toàn và bền vững nguồn tài nguyên này

Từ khóa: Thực vật; nước uống; Cù lao chàm; cư dân; đảo Hòn Lao.

Abstract:

The Cu Lao Cham archipelago is located in Tan Hiep commune, Hoi An City, Quang Nam province, about 18 km to the East of Hoi An City with the coordinates of 15°52’30” Northern latitude and 108°24’30” Eastern longitude. It includes 8 islands, among which, Hon Lao is the biggest island with the largest area of forest. According to Dr. Le Tran Chan (2011), the flora including 499 species belonging to 352 genera, 115 families of the 5 branches of vascular plants were identified at Hon Lao Island, of which 342 species had commercial values and were used for different purposes. The local people’s indigenous knowledge is also very rich in taking advantage of the plant resources. This article introduces the research results on species composition, methods of processing and utilizing the plants for producing drinks serving the communities living in Cu Lao Cham and proposes the measures for sustainable and safe uses of the plant resources.

Keywords: plant; drinks; Cu Lao Cham; resident; Hon Lao Island.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
118(01).201612030-03-16