DU LỊCH CỘNG ĐỒNG - HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CÙ LAO CHÀM

Community-based tourism - a new direction for the development of Cham Island World Biosphere Reserve

Tóm tắt:

Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm (KDTSQTG) là nơi có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, đặc thù nổi bật về địa chất, địa mạo; hệ sinh thái rừng và biển đa dạng phong phú về nguồn gen; điều kiện khí hậu thuận lợi; cộng đồng dân cư thân thiện và mến khách là điều kiện thuận lợi để phát triển loại hình du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư nơi đây còn thấp, phát triển du lịch nhưng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Bài báo nêu lên thực trạng phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) và một số định hướng, giải pháp nhằm khai thác tài nguyên hiệu quả cùng với bảo tồn, phát triển bền vững và cải thiện đời sống cho cộng đồng dân cư.

Từ khóa: Khu dự trữ sinh quyển thế giới; du lịch cộng đồng; chất lượng cuộc sống; Cù Lao Chàm; Bảo tồn

Abstract:

As a World Biosphere Reserve, Cham Island possesses unspoilt natural scenery and striking distinctive features in geology, geomorphology, forest and marine ecosystems with diverse genetic resources, favourable climatic conditions as well as a hospitable and friendly residential community. These are good conditions for the development of community-based tourism. However, the life quality of the local community here is still poor and the tourism sector has not been well developed in correspondence with its potential.This paper presents the status quo of community-based tourism development and puts forward some orientations and measures for the effective exploitation of natural resources as well as conservation, sustainable development and the improvement of the local people community‘s living conditions.

Keywords: World Biosphere Reserve; community-based tourism; life quality; Cham Island.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
128(02).2018130-06-18
213(04) - 201410220-12-14
311(02) - 20143020-06-14
411(02) - 20141520-06-14
58(03) - 20136115-10-13
67(02) - 20135515-06-13
71(1) - 20112215-11-11