KHẢO SÁT NHU CẦU ĐƯỢC BỒI DƯỠNG CỦA GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ Ở CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN ĐÀ NẴNG - QUẢNG NAM VÀ ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN ĐỊA LÍ SAU NĂM 2015

A survey into high school geography teachers’ need for further training in Danang, Quang Nam and suggestions for geography teacher training program after 2015

Tóm tắt:

Chương trình - sách giáo khoa sau năm 2015 sẽ đổi mới theo hướng: “Chương trình mới tiếp cận theo hướng hình thành và phát triển năng lực cho người học; không chạy theo khối lượng tri thức mà chú ý khả năng vận dụng tổng hợp các kiến thức, kĩ năng, thái độ, tình cảm, động cơ… vào giải quyết các tình huống trong cuộc sống hàng ngày…”. Để thực hiện sự đổi mới này, một trong những vấn đề quan trọng và then chốt là đổi mới đội ngũ giáo viên. Đổi mới đội ngũ giáo viên là thực hiện việc bồi dưỡng tay nghề cho những giáo viên đang đứng lớp, nhằm tạo sự thay đổi về tư tưởng, nâng cao ý thức tự giác của các thầy giáo, cô giáo về việc đổi mới giáo dục, đổi mới cách thức lên lớp, đổi mới suy nghĩ về vai trò của học sinh. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung vào nghiên cứu khảo sát điều tra nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên địa lí THPT trên địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam, làm cơ sở để xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên

Từ khóa: Định hướng đổi mới giáo dục; Đổi mới dạy học; Đổi mới dạy học địa lí; Bồi dưỡng giáo viên; Bồi dưỡng giáo viên địa lí

Abstract:

The target of the textbook innovation after 2015 will be focused on forming and developing learners ‘ability. It says no with running after the volume of knowledge and pays attention to the ability of using all the knowledge, skills, behaviors as well as feelings, etc… in solving every situation in daily life. In order to carry out this innovation, one of the key matters is to improve the teaching staff. This means teachers will get further training to help them enhance their sense and their self-awareness of changing new methods of teaching as well as their thoughts about the role of students, in particular and the education innovation, in general. This article concentrates on a survey into high school geography teachers’ demand for further training in Danang – Quang Nam. This will be the foundation for developing a retraining program for geography teachers after 2015.

Keywords: the target of education innovation; changing new methods of teaching; changing new methods of teaching geography; teachers’ need for further training; geography teachers’ need for further training.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
16(01) - 20138915-03-13
21(1) - 201110215-11-11