PHÁT TRIỂN CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Developing material facilities for The University of Education to meet the requirements of basic and comprehensive innovation in education and training

Tóm tắt:

Các trường đại học sư phạm là “cỗ máy cái” của hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trong việc thực hiện những định hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Việc nghiên cứu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho Trường Đại học Sư phạm là đặc biệt quan trọng trong đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo sau năm 2015, chuẩn bị nguồn lực nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và bồi dưỡng giáo viên thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015. Cơ sở vật chất, trang thiết bị góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm của giáo viên, góp phần đổi mới PPDH theo hướng tích cực hóa các hoạt động của người học. Đặc biệt, thông qua các phòng học có thiết bị hiện đại, GV đại học sẽ được tập huấn về các PPDH tích cực, kỹ năng sử dụng thiết bị hiện đại vào dạy học đại học.

Từ khóa: cơ sở vật chất; đổi mới; căn bản; toàn diện; sư phạm.

Abstract:

Universities of education are “mainframes” for the systems of pre-school and general education in implementing the orientations for innovating education basically and comprehensively. Thus it is of great importance to research the investment in material facilities and equipment for training at University of Education in order to meet the requirements of basic and comprehensive innovation in education and training after the year 2015 and to prepare resources for the efficient training and professional development of the teaching staff who are to undertake reforms in teaching programs and textbooks after 2015. The material facilities and equipment contribute to the enhancement of teachers’ professional capcities and pedagogical skills, which helps renew teaching methods in such way that activate learners’activities. Especially, assisted by rooms installed with modern equipment, university teachers have chances to be trained in positive teaching methods and skills in using modern equipment in their teaching

Keywords: material facilities; innovation; basic; comprehensive; pedagogy

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20188430-12-18
220(03).201611330-09-16
314(01) - 20157231-03-15
45(04) - 201210515-12-12
52(01) - 20129215-03-12