ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG CONTIGUOUS CARTOGRAM TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN ĐỀ DÂN SỐ

Assessing the application of Contiguous Cartogram to teaching subjects of population

Tóm tắt:

Cartogram là một dạng bản đồ, tuy nhiên loại bản đồ này có sự biến dạng về kích thước, hình dạng lãnh thổ hoặc khoảng cách giữa các lãnh thổ có sự khác biệt so với bản đồ truyền thống. Cartogram hiện chưa được sử dụng phổ biến tại Việt Nam, tuy nhiên, trong quá trình hội nhập, việc tiếp cận những kĩ thuật mới trong xây dựng phương tiện phục vụ việc nghiên cứu và đổi mới phương pháp giảng dạy là một xu thế tất yếu. Dựa trên việc xây dựng các contiguous cartogram phục vụ chuyên đề giáo dục dân số, bai viết trình bày những ưu và nhược điểm của việc biểu hiện các yếu tố về dân số bằng cartogram so với các phương pháp thể hiện trên bản đồ truyền thống giới thiệu về một cách tiếp cận mới trong nghiên cứu và giảng dạy địa lí.

Từ khóa: cartogram; cartogram tiếp giáp; địa lí; dân số; bản đồ

Abstract:

Cartogram is a kind of maps; however, this map includes the transformation in size, shape of territories or distance of territories, which is different from traditional maps. Today, cartogram has not been used widely in Vietnam. However, with the rapid spread of globalization, there is a considerable need of employing new technology in carrying out research as well as in the teaching innovation. Based on establishing contiguous cartograms in population education subjects, this article presents advantages and disadvantages between cartogram and other methods in traditional maps and introduces a new way of applying contiguous cartogram to researching and teaching geography in general.

Keywords: cartogram; contiguous cartogram; geography; population; map.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
16(01) - 20137115-03-13
25(04) - 20127015-12-12