KÍ ĐƯỜNG RỪNG CỦA LAN KHAI VÀ “LOGIC QUANH CO CỦA THỂ LOẠI”

Forest road memoir of Lan Khai and “Sinuous logicalness of genre”

Tóm tắt:

Từ những năm đầu thế kỉ XX, khuynh hướng hiện đại hóa văn học đã gắn với quy luật phức tạp của quá trình hình thành và tương tác thể loại. Theo đó, một số nhà văn cấp tiến đã sử dụng lối viết tương tác thể loại, một trong những hình thức liên văn bản. Trong đó, có thể nói Lan Khai vận dụng một cách khá táo bạo kĩ thuật viết này để tạo ra một “mạng lưới” xã hội đường rừng. Không theo một lối mòn, mỗi tác phẩm kí của Lan Khai là nỗ lực thoát khỏi biểu mẫu thể loại. Kí là sự dung hợp giữa truyện và nghiên cứu, sự tương quan giữa tư duy khoa học và tư duy nghệ thuật. Từ đặc trưng thể loại này, nhà văn đã tạo ra đường biên biến thể thể loại, hình thành độ tương tác thể loại và như một dụng ý xâm nhập vào “trò chơi” xóa nhòa đường biên thể loại.

Từ khóa: Lan Khai; tương tác; thể loại; diễn ngôn; liên văn bản.

Abstract:

Since the early twentieth century, the tendency of literature modernization has been associated with the complex rule of genre formation and interaction process. Accordingly, some progressive writers have used the writing method of genre interaction which is one of the intertextuality forms. In particular, Lan Khai is said to have audaciously used this writing technique to create a "network" of forest road society. Not following the same route, Lan Khai attempts to escape from the genre form in each work. Memoir is the fusion between story and research, the correlation between scientific and artistic thoughts. From this genre feature, the writer created a boundary of genre variants, forming the genre interaction and it is considered as an intention to take part in the "game" of blurring genre boundaries.

Keywords: Lan Khai; interaction; genre; discourse; intertextuality.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
123(02).20178630-06-17
219(02).20168130-06-16
317A(04) - 201512301-11-15
416(03) - 20159825-09-15
515(02) - 20157530-06-15