XÂY DỰNG BỘ TƯ LIỆU HỖ TRỢ DẠY HỌC THỰC HÀNH MÔN SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Building multimedia materials supporting practical biology lessons at high school

Tóm tắt:

Sinh học là môn học gắn liền với hoạt động quan sát, thí nghiệm. Tuy nhiên, trong thực tế dạy học ở trường Trung học phổ thông (THPT) hiện nay, việc dạy các bài thực hành Sinh học chưa đáp ứng được yêu cầu cả về số lượng lẫn chất lượng. Khi tìm hiểu nguyên nhân, đa phần giáo viên cho rằng rất khó để đảm bảo mối tương quan giữa mục tiêu cần đạt được của bài học với nội dung, thời lượng tiết học, và quan trọng hơn là mối tương quan với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thực hành. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu xây dựng bộ tư liệu (BTL) để hỗ trợ giáo viên và học sinh trong việc dạy và học các bài thực hành môn Sinh học - THPT, bao gồm các bài thực hành thí nghiệm (THTN) và thực hành quan sát (THQS). Bài báo này sẽ giới thiệu về quy trình xây dựng BTL và đưa ra một số gợi ý sử dụng cho giáo viên và học sinh.

Từ khóa: bộ tư liệu; thực hành; thí nghiệm; dạy học; sinh học.

Abstract:

Biology is the subject that is strongly associated with observation and experiments. In fact, the implementation of practical lessons at high school does not meet requirements in terms of both quantity and quality. Through the process of finding the explanation, it has been realized that most teachers have difficulty in assuring the interrelation between objectives, content of practical lessons, teaching methods, time of class and experimental facilities. Accordingly, the multimedia materials have been conducted to support teachers and students in teaching and learning practical lessons in high school including observation and experiment practices . This paper introduces the process of building materials and gives some proposals to teachers and students.

Keywords: materials; practice; experiment; teaching; biology.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20188930-12-18
218(01).201612730-03-16
33(02) - 201210215-08-12