The self creating method - an important method of identifying the toponymyinia grai district, Gia Lai province

PHƯƠNG THỨC TỰ TẠO - MỘT PHƯƠNG THỨC ĐỊNH DANH QUAN TRỌNG CỦA ĐỊA DANH HUYỆN IA GRAI, TỈNH GIA LAI

Tóm tắt:

Bài viết này tập trung trình bày về phương thức định danh địa danh vừa mang tính truyền thống vừa mang tính phổ biến – phương thức tự tạo. Đây là phương thức chủ đạo và có vai trò quan trọng đặc biệt trong quá trình định danh địa danh và cũng là phương thức phản ánh rõ nhất bản chất của địa danh nói chung và địa danh ở Ia Grai nói riêng.

Abstract:

This article is aimed at presenting the traditional and generalised method of identifying toponymy, which is the self - creating method. This method is very decisive and plays an important role in the process of identifying toponymy as well as reflects clearly the nature of the toponymy in general and particularly in Ia Grai district

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng