SỬ DỤNG TRÒ CHƠI DÂN GIAN NHẰM HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG SỐ LƯỢNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 – 6 TUỔI

Folk games used for helping 5 – 6 year old children shape numerical symbols

Tóm tắt:

Vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ Mẫu giáo, “trẻ học mà chơi, chơi mà học”. Vì vậy, trò chơi luôn là phương tiện hữu hiệu mà giáo viên Mầm non thường xuyên sử dụng nhằm giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu để tìm hiểu và nhận thức thế giới xung quanh. Trò chơi dân gian không (TCDG) chỉ giúp trẻ làm quen với thế giới môi trường xung quanh; phát triển thể lực, tăng cường sức khỏe, ý thức và sự tương tác với cộng đồng, mà nó còn là phương tiện hữu ích giúp trẻ nói chung và trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi nói riêng hình thành biểu tượng số lượng. Đây là tiền đề quan trọng để trẻ chuẩn bị bước vào học môn Toán ở bậc học Tiểu học. Trong bài viết này chúng tôi đi sâu nghiên cứu cách thức sử dụng TCDG, định hướng cho giáo viên Mầm nonsưu tầm các trò chơi dân gian từ các nguồn trong thực tế cuộc sống, giúp họ có cơ sở để tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích cho trẻ nói chung và việchình thành biểu tượng

Từ khóa: trò chơi; trò chơi dân gian; biểu tượng; biểu tượng số lượng; mẫu giáo.

Abstract:

Entertainment is a key activity for preschool children; "children learn while playing, and play while learning". Thus, games are always useful means that kindergarten teachers often use to help kids meet the needs to learn and perceive the world around them. Folk games not only enable them to become familiar with their surroundings, develop their physical strength, enhance their health, awareness and interaction with the community but are also a useful tool to help children generally and 5 – 6 year old ones particularly form numerical symbols. This is an important premise to prepare children for learning math in primary school. This paper shows an in - depth study on how to use folk games to give Kindergarten teachers an idea of collecting folk games from the sources in real life. Accordingly, they have the facility to organise useful fun activities for children in general and help their 5 – 6 year old kids shape numerical symbols in particular, which contributes to improving the quality of education at nursery school today.

Keywords: games; folk games; icons; numerical symbols; kindergarten.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
114(01) - 201510731-03-15
210(01) - 201410815-04-14