VẬN DỤNG CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TRUNG HỌC TRONG VIỆC XÂY DỰNG CHUẨN ĐẦU RA TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Applying the professional standards of high school teachers to building the output standards at University of Education

Tóm tắt:

Nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa việc đào tạo giáo viên, việc xây dựng chuẩn đầu ra (CĐR) đang được triển khai ở các trường sư phạm. Để chuẩn đầu ra đáp ứng được mục tiêu đào tạo của trường sư phạm, sản phẩm đào tạo cần phải bám sát chuẩn nghề nghiệp giáo viên (CNNGV) đang được triển khai tại các trường phổ thông. Bài viết này phân tích mối quan hệ mật thiết giữa hai chuẩn dựa trên sự tương hợp của các tiêu chí , từ đó đề xuất những biện pháp có thể tiến hành khi thực hiện chuẩn đầu ra đáp ứng chuẩn nghề nghiệp (CNN). Dựa vào mối quan hệ mật thiết này, các trường sư phạm cần xây dựng chương trình đào tạo bám sát thực tế phổ thông, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nhằm đào tạo ra đội ngũ giáo viên có năng lực và phẩm chất tốt, phục vụ tốt cho sự nghiệp giáo dục.

Từ khóa: chuẩn đầu ra; chuẩn nghề nghiệp; giáo viên trung học; trường sư phạm; tiêu chuẩn; tiêu chí

Abstract:

To standardize teacher training, the construction of output standards is being implemented at university of education. In order for the output standard to reach the target of the pedagogical training, training products need to keep abreast of professional standards, which is being carried out in schools. This article analyzes the close relationship between the two standards based on the compatibility of the criteria. Accordingly, feasible measures are proposed to perform Output Standards meeting Professional Standards. Based on this close relationship, pedagogical universities should develop training programs in line with comprehensive practice, innovative teaching methods, testing and assessment to train teaching staff with good abilities and good qualities, serving the cause of education effectively.

Keywords: output standards; professtional standards; high school teachers; university of education; standard; criteria.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).2019130-03-19
26(01) - 20131715-03-13
34(03)- 20122915-09-12
42(01) - 20123315-03-12
51(1) - 201111015-11-11