NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN PHẬT GIÁO VIỆT NAM TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

The difficulties in studying faced by students at Vietnam Buddhist University in Ho Chi Minh city
Tác giả: Thái Văn Anh,

Tóm tắt:

Bài viết trình bày những khó khăn trong học tập của sinh viên (SV) Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có nhiều yếu tố gây ảnh hưởng khó khăn đến sinh viên trong học tập, song nhóm các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng nhiều nhất (chương trình học tập, nội dụng học tập, tài liệu học tập, khả năng tài chính). Điều này cho thấy SV đã nhận thức được tầm quan trọng của bản thân trong việc khắc phục những khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập để đạt kết quả tốt nhất. Ở bình diện khóa học, có sự khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê giữa sinh viên khóa 8 và khóa 9 về những khó khăn trong học tập. Trên cơ sở đó, chúng tôi đề xuất một số kiến nghị giúp sinh viên vượt qua những khó khăn trong học tập.

Từ khóa: sinh viên; học tập; những khó khăn trong học tập; hoạt động học tập; Học viện Phật giáo Việt Nam.

Abstract:

The article is about the difficulties in studying faced by students at Vietnam Buddhist University in Ho Chi Minh city. Research results showed that there were many factors leading to difficulties in studying faced by students, of which the external factors were the most influential ones (e.g. curricula, learning contents, learning materials, financial capability). This suggests that students have recognized the role of themselves in overcoming the difficulties and trying to get the best result. In terms of courses, there is a significant difference in difficulties in studying between students from course 8 and 9. On the basis of this situation and the explanation of causes, this paper proposes a number of suggestions to help students overcome the problems.

Keywords: students; learning; the difficulties in studying; learning activities; Vietnam Buddhist University.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng