HỢP TÁC VIỆT NAM - CAMPUCHIA TRONG LĨNH VỰC AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG

Cooperation between Vietnam and Cambodia in non – traditional security

Tóm tắt:

Trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam và Campuchia đã có những hợp tác chặt chẽ nhằm đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng xuất hiện nổi trội như an ninh kinh tế, an ninh lương thực, an ninh môi trường, an ninh con người, an ninh tiền tệ, an ninh thông tin... Hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi thông tin, kinh nghiệm, đào tạo, phối hợp bảo vệ biên giới, ngăn chặn sự xâm nhập và phá hoại của các thế lực thù địch, chống âm mưu diễn biến hoà bình, phòng chống tội phạm… Bài viết tập trung phân tích những tác động, thành quả hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Campuchia trong việc đối phó với những thách thức an ninh phi truyền thống để thấy được tầm quan trọng của quá trình hợp tác này.

Từ khóa: Việt Nam; Campuchia; hợp tác; an ninh; an ninh phi truyền thống.

Abstract:

In the current period, Vietnam has cooperated closely with Cambodia to deal with non-traditional security challenges which are now increasing such as economic security, food security, environmental security, human security, monetary security, information security… The two nations strengthen the cooperation in the fields of information and experience exchange, training, border protection, fighting against every act of sabotage and aggressive scheme of the enemy, anti-peaceful evolution conspiracy, crime prevention… The paper focuses on the impact analysis, the effective collaboration between Vietnam and Cambodia in dealing with non-traditional security challenges in order to see the importance of this collaborative process.

Keywords: Vietnam; Cambodia; cooperation; security; non-traditional security.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng