VĂN BẢN NGỰ CHẾ THIÊN CƠ DỰ TRIỆU THI 御製天機預兆詩 CỦA VUA MINH MỆNH TẠI ĐÀ LẠT

The Ngu Che Thien Co Du Trieu Thi by Minh Menh king in Dalat

Tóm tắt:

Ngự chế thiên cơ dự triệu thi là bộ ngự chế của vua Minh Mệnh sáng tác. Tuy nhiên, khi vua Minh Mệnh mất thì bộ sách này vẫn chưa được khắc in. Khi Thiệu Trị lên ngôi, để tưởng nhớ công đức vua cha đã cho tập hợp các sáng tác của vua Minh Mệnh và cho khắc in. Do đó, bộ sách này nhiều người vẫn lầm tưởng là của Thiệu Trị. Song trong khi nghiên cứu về bộ sách này, chúng tôi nhận thấy đây là thơ của Minh Mệnh. Bộ ngự chế này mặc dù là của Minh Mệnh nhưng đến nay vẫn chưa được nghiên cứu và giới thiệu. Ngay cả văn bản bộ sách cũng chưa được phổ biến, hiện nay chỉ mới tìm thấy bộ duy nhất tại Đà Lạt. Vì vậy, chúng tôi xin được giới thiệu bộ sách này đến độc giả quan tâm nghiên cứu.

Từ khóa: Ngự chế thiên cơ dự triệu thi; vua Minh Mệnh; thơ ngự chế; văn bản; Đà Lạt

Abstract:

The Ngu Che Thien Co Du Trieu Thi was written by Minh Menh King. However, this work was not printed after Minh Menh had died . When Thieu Tri came to the throne, he had the writing works by Minh Menh gathered and published in order to pay tribute to his father. Therefore, it was misunderstood that the work was written by Thieu Tri King. Though the researching process, it was found that the Ngu Che belongs to Minh Menh King. However, it has not been researched and published until now. Even its text has not been popular, and currently it is only found in Dalat. Thus, this paper introduces this work to readers who have an interest in researching.

Keywords: Ngu Che Thien Co Du Trieu thi; Minh Menh King.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20153925-09-15
215(02) - 20155130-06-15
313(04) - 20145620-12-14
411(02) - 20145320-06-14