NGHIÊN CỨU QUAN HỆ TƯƠNG THÍCH CỦA PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

The study on the compatible relations between the development of education and training and the economic development
Tác giả: Trần Đức Hiền,

Tóm tắt:

Hiện nay trong điều kiện phát triển của khoa học và công nghệ nhiều quốc gia đã nhận thức được vai trò của phát triển giáo dục và đào tạo để thực hiện chiến lược phát triển KT - XH. Tri thức và nguồn nhân lực nói chung được xác định có ý nghĩa quyết định cho phát triển bền vững. Để đánh giá hiệu quả của giáo dục và đào tạo cần xác định mối quan hệ tương thích giữa phát triển giáo dục, đào tạo với phát triển kinh tế. Mối quan hệ này được thể hiện thông qua các chỉ số phát triển giáo dục (EI), chỉ số phát triển con người (HDI) và chỉ số tăng trưởng kinh tế (GDP). Ở nước ta giáo dục, đào tạo được quan tâm và đạt nhiều kết quả. Tuy vậy so với yêu cầu của phát triển kinh tế - xã hội thì hiệu quả hoạt động giáo dục chưa cao. Nghiên cứu thực trạng đóng góp của giáo dục và đào tạo cho phát triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa thiết thực và làm cơ sở cho hoạch định các chính sách vĩ

Từ khóa: giáo dục hiệu quả; giáo dục và kinh tế; phát triển.

Abstract:

Nowadays, with the development of science and technology, many countries have recognized the role of education and training development in implementing socio-economic strategies. Knowledge and human resources are generally considered to be decisively important for the stable development. To have an accurate assessment of the quality of education and training, it is necessary to determine the compatible relationship between education and training development and economic one. This relationship is shown through educational development index (EI), human development index (HDI) and gross domestic product (GDP). Education and training in our country has been taken into account and has achieved a lot of positive results. However, in comparison with the need of socio-economic development, educational activities have not been highly effective. An investigation into the current contribution of education and training to the socio-economic development is practically significant and becomes a base for planning macroeconomic strategies, effectively exploiting the human resources for the industrialization, modernization, and the development of our country.

Keywords: efficient education; education and economy; development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng