THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG MỘT SỐ NỘI DUNG MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ – SÁCH GIÁO KHOA HÓA HỌC 11 NÂNG CAO

Designing and using the contents of simulation in teaching organic chemistry – grade 11 advanced chemistry textbook

Tóm tắt:

Macromedia Flash là phần mềm có ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong dạy học Hóa học, việc thiết kế và sử dụng mô phỏng đối với các quá trình phức tạp khó hình dung, các thí nghiệm khó thực hiện ở trường phổ thông,... bằng phần mềm Flash sẽ giúp học sinh dễ tiếp thu kiến thức và hiểu bài sâu hơn. Bài báo này đề cập tới nguyên tắc, quy trình thiết kế các mô phỏng và cách sử dụng chúng trong dạy học phần hóa học hữu cơ - SGK Hóa học 11 nâng cao góp phần hiện đại hoá phương tiện, thiết bị dạy học và đổi mới phương pháp dạy học ở trường phổ thông.

Từ khóa: sử dụng mô phỏng trong dạy học; dạy học hóa học hữu cơ 11; thiết kế mô phỏng.

Abstract:

Macromedia Flash is the software applied to many different fields. Especially in teaching general chemistry, simulation is designed and used for complex processes which are difficult to imagine and experiments which are hard to carry out in high school... The high school students will acquire and understand all knowledge easily and deeply by using Flash software. This article refers to the principles, process of designing simulation and how to use them in teaching general organic chemistry – 11th grade advanced textbook to contribute to modernizing facilities, teaching equipment and innovating the teaching methods in high school.

Keywords: the use of simulation in teaching; teaching 11th grade organic chemistry; the design of simulation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng