TÍNH THỜI VỤ TRONG DU LỊCH Ở THỊ XÃ CỬA LÒ, TỈNH NGHỆ AN

Seasonality in tourism in the Cua Lo town, Nghe An province

Tóm tắt:

Thời gian qua, du lịch ở thị xã Cửa Lò đã có những bước phát triển đáng kể. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn còn nhiều bất cập, như tiềm năng du lịch lớn nhưng chưa được đầu tư khai thác đúng mức, lực lượng lao động du lịch còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, hoạt động lữ hành còn bộc lộ nhiều yếu kém; khai thác du lịch phần nhiều còn ở du lịch dạng tự nhiên, đặc biệt là du lịch còn mang tính thời vụ nên doanh thu của ngành chưa cao, ảnh hưởng rất lớn đến sự tăng trưởng của du lịch trong thời gian qua... Bài viết này nhằm mục đích phân tích những biểu hiện và nhân tố ảnh hưởng đến tính thời vụ trong du lịch ở thị xã Cửa Lò, từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục, kéo dài tính thời vụ, nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành du lịch trong thời gian đến.

Từ khóa: Tính thời vụ; tiềm năng du lịch; tính thời vụ trong du lịch; ngành du lịch; Cửa Lò.

Abstract:

Recently, tourism in the Cua Lo town has experienced significant growth. However, tourism are still facing many shortcomings, such as tourism with great potential but lack of proper investment , insufficient tourism workforce in terms of quantity and quality, weaknesses of travel activities; tourism investment focusing mainly on nature –based tourism, especially seasonal tourism. These bring this sector low revenue leading to a great reverse impact on the growth of tourism in recent years ... This article aims to analyze the expression and factors affecting the seasonality of tourism in the Cua Lo town and propose solutions to extend the seasonality, improving the efficiency of tourism in the coming years.

Keywords: seasonality; tourism potential; the seasonality in tourism; the tourism industry; Cua Lo.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
133(02).20196830-06-19
228(02).201813330-06-18
318(01).20169630-03-16
415(02) - 20158030-06-15
514(01) - 20152131-03-15
612(03) - 201411820-09-14
76(01) - 20136515-03-13
85(04) - 20128915-12-12
94(03)- 20124915-09-12
102(01) - 20124515-03-12
111(1) - 20114715-11-11