Japan‘s foreign direct investment (FDI) in India (1991 - 2011)

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP (FDI) CỦA NHẬT BẢN Ở ẤN ĐỘ (1991 - 2011)

Tóm tắt:

Quan hệ Nhật Bản và Ấn Độ được thúc đẩy hơn nữa kể từ khi Chiến tranh lạnh kết thúc. Sau 20 năm, Nhật Bản trở thành quốc gia đứng đầu về viện trợ phát triển chính thức ODA và thứ 4 về đầu tư trực tiếp (FDI) ở Ấn Độ. Đầu tư trực tiếp của Nhật Bản ở Ấn Độ chú trọng trong lĩnh vực công nghiệp, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng. Chính bằng nguồn vốn FDI, Nhật Bản đã tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở Ấn Độ. Triển vọng đầu tư FDI của Nhật Bản ở Ấn Độ được dự báo là rất lớn trong những thập niên tới. Bài viết nghiên cứu quá trình đầu tư FDI của Nhật Bản ở Ấn Độ kể từ sau Chiến tranh lạnh và rút ra bài học về thu hút đầu tư FDI ở Việt Nam.

Abstract:

The relationship between Japan and India has been strengthened since the end of Cold War. After 20 years, Japan has become the leading nation in Offical Development Assistance (ODA) and the fourth in Foreign Direct investment (FDI) in India. Direct investment from Japan in India focused on the sectors such as industry, transportation, communications and infrastructure. Through the FDI flows, Japan was directly involved in the process of socio-economic development in India. The prospect of Japanese FDI in India is expected to be huge in the coming decades. This paper aims to investigate the process of Japanese FDI in India since the Cold War, and consequently to draw the lessons in attracting FDI in Vietnam.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195030-12-19
231(05).201830-12-18
326(05).20174430-12-17
416(03) - 20157825-09-15
59(04) - 201331-12-13
68(03) - 20137415-10-13
75(04) - 20128315-12-12
81(1) - 201113415-11-11