ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN CÂN BẰNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG VU GIA CHẢY QUA CÁC HUYỆN PHÍA BẮC TỈNH QUẢNG NAM

Implementing the SWAT model to study the impact of land use changes on the water balance of Vu Gia’s watershed in Northern districts of Quang Nam province
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Hành,

Tóm tắt:

Mục tiêu chính của nghiên cứu này là định lượng tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước tại lưu vực sông Vu Gia chảy qua các huyện Nam Giang, Đông Giang và Đại Lộc của tỉnh Quảng Nam bằng mô hình SWAT. Kết quả của mô hình được đánh giá qua phần mềm SWAT – CUP. Mô hình SWAT đã được hiệu chỉnh và kiểm định thành công với dữ liệu quan trắc thủy văn năm 2000 – 2015 với chỉ số hiệu quả NSE > 0.8 và phần trăm sai số PBIAS < 20 tại Trạm Thủy văn Thạnh Mỹ. Kết quả mô phỏng đã được phân tích để định lượng mức độ tác động của biến động sử dụng đất đến cân bằng nước trong lưu vực. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự tăng lên của diện tích có lớp phủ thực vật, đặc biệt là đất rừng đã làm cho lớp dòng chảy mặt giảm xuống và lớp dòng chảy ngầm tăng lên. Kết quả của đề tài có thể giúp ích cho công tác quy hoạch và quản lý bền vững lưu vực.

Từ khóa: GIS; SWAT; cân bằng nước; lưu vực sông; Vu Gia; Quảng Nam.

Abstract:

Traffic has been expanding in line with strong social and economic development. The former GIS data on traffic has become obsolete. OpenStreetMap is an open source of data which is completely free of charge. It includes numerous geographical databases, including those related to traffic. It enables us to convert the data into a shapefile format in any area by means of specialized tools without digitization. The article is aimed at presenting two methods for constructing traffic databases with the help of OpenStreetMap. As a result, we have been able to introduce a procedure and construct GIS databases on the traffic system in Lien Chieu District, Da Nang city with sufficient spatial data and attribute data including street names, maximum speeds, lengths,... These are theme-based documents, which help to make the study of issues related to traffic data such as firefighting, applications in finding ways,... become more efficient and accurate.

Keywords: data; traffic; construction; system; Lien Chieu.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
120(03).2016730-09-16
216(03) - 201512425-09-15
312(03) - 2014120-09-14
47(02) - 2013615-06-13
52(01) - 20121215-03-12