MỘT GIẢI PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHẤM BÀI TỰ ĐỘNG HỖ TRỢ DẠY HỌC LẬP TRÌNH

A solution to the construction of an automatic marking system to support programming training

Tóm tắt:

Kỹ năng lập trình là nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển năng lực giải quyết vấn đề đối với các ngành nghề Công nghệ thông tin. Việc xây dựng một hệ thống để hỗ trợ cho việc dạy học lập trình là điều cần thiết. Bài báo này đề xuất một giải pháp xây dựng hệ thống chấm bài tự động hỗ trợ cho việc dạy học lập trình. Chúng tôi đã triển khai hệ thống chấm bài tự động để hỗ trợ việc dạy học thực hành và đánh giá kết quả học tập. Sau khi triển khai, chúng tôi tiến hành đánh giá kết quả thông qua việc khảo sát chất lượng và mức độ hài lòng của sinh viên sau khóa học Lập trình C/C++ cơ bản. Kết quảphản hồi từ phía người học cho thấy phương pháp tiếp cận của chúng tôi đạt hiệu quả tích cực, tạo hứng thú cho người học.

Từ khóa: kỹ năng lập trình; hệ thống chấm bài tự động; chuẩn đầu ra; năng lực giải quyết vấn đề; ngành nghề Công nghệ thông tin.

Abstract:

The programming skill is an important factor critical to the development of problem-solving capabilities in the IT profession. Hence it is necessary to construct a system to support programming skill training. This article proposes a solution to the construction of a system to support programming skill training. We operated this system to facilitate practical teaching and learning as well as evaluate learning outcomes. Then we evaluated the results by conducting a survey of learners’ quality and satisfaction level after the basic C/C++ course. Findings from learners’ feedback prove that the approach we adopted has resulted in significant effects, arousing learners’ interest in learning.

Keywords: programming skill; automatic marking system; outcome; problem-solving capabilities; IT profession.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 20151125-09-15