HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP - MỘT PHƯƠNG TIỆN HỮU HIỆU TRONG VIỆC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN NHÂN CÁCH TRẺ MẦM NON

Conjoining activity - an effective means for well-rounded education of preschool children’s personality

Tóm tắt:

Theo tâm lý học Mác-xít, nhờ có hoạt động mà con người tạo ra của cải, vật chất, đồng thời sáng tạo ra chính mình. Trẻ mầm non (MN) hoạt động chưa phải để tạo ra sản phẩm có ý nghĩa cho xã hội mà trước hết là tự mình trưởng thành. Trẻ 2 - 3 tuổi, hoạt động chủ đạo của trẻ là hoạt động với đồ vật, nhằm chiếm lĩnh tri thức một cách trực tiếp (tay - mắt). Dù thô sơ nhưng lại hết sức cần thiết và hữu ích. Sang tuổi mẫu giáo, hoạt động này vẫn tiếp tục duy trì, nhưng nổi trội lên là hoạt động vui chơi. Hoạt động chắp ghép (HĐCG) là một dạng hoạt động tạo hình, gần gũi với hoạt động vui chơi, cũng được coi như là một hoạt động lao động để trẻ tự làm ra đồ vật. Tổ chức cho trẻ MN tham gia HĐCG là con đường vô cùng thuận lợi để giáo dục trẻ. Bài viết làm rõ khái niệm, các thể loại và vai trò quan trọng của HĐCG đối với việc giáo dục toàn diện nhân cách trẻ MN.

Từ khóa: chắp ghép; hoạt động chắp ghép; hoạt động tạo hình; trẻ mầm non; giáo dục toàn diện.

Abstract:

According to the Marxist psychology, it is through activity that humans beings produce material wealth as well as create themselves at the same time. Preschool children’s activities may not create products meaningful for society but first and foremost facilitate their own growth. For children aged 2 to 3 years, their dominant activity is playing with physical objects to acquire knowledge directly (through hand – eye connection). Though rudimentary, this activity is very useful and necessary. Later on, in the nursery age, this activity is still maintained, but more noticeable is children’s fun playing. Conjoining is a form of visual art activity which is closed to fun playing, and is also considered as children’s working activity to make objects on their own. Getting children to participate in the conjoining activity is an extremely useful pathway to educate them. This article clarifies concepts, types and the importance of using the conjoining activity in the well-rounded education of young children.

Keywords: construction; conjoining activity; visual art activity; toddlers and preschoolers; total education.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng