GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỖ TRỢ VIỆC TRIỂN KHAI MÔ HÌNH LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

An information technology solution to support the development of the flipped classroom model
Tác giả: ThS. Trịnh Công Duy,

Tóm tắt:

Sự phát triển của Công nghệ thông tin (CNTT) và sự phổ biến của Internet góp phần thay đổi mô hình dạy, học trong nhà trường và các tổ chức giáo dục. Tại các nước có nền giáo dục phát triển, giáo viên thường thực hiện những video về bài học để học sinh học trước ở nhà, thời gian trên lớp là để thảo luận, giải đáp bài tập hay học nâng cao. Những mô hình lớp học này gọi là lớp học đảo ngược. Tại Việt Nam, mô hình lớp học này đã triển khai tại một số cơ sở giáo dục và mang lại những kết quả khả quan. Tuy nhiên, những trở ngại về hạ tầng công nghệ khiến mô hình này không thể nhân rộng. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày giải pháp CNTT tổng thể mà chúng tôi đã xây dựng cho việc triển khai mô hình lớp học đảo ngược. Giải pháp này là một sản phẩm hoàn chỉnh và đã triển khai thực tế, tháng 6 năm 2015 giải pháp này đã được công ty Microsoft và công ty ASUS đưa vào cài đặt chính trong thiết bị SmartBook.

Từ khóa: Flipped Classroom; Flipped Learning; lớp học đảo ngược; dạy học đảo ngược; đào tạo trực tuyến; eUni; SmartBook.

Abstract:

The development of Information Technology (IT) and the popularity of the Internet help to change patterns of teaching and learning in schools and educational institutions. In countries with developed education, teachers often make videos of lessons for students to study in advance at home; class time is reserved for discussing, answering questions or learning advanced contents. This is called the Flipped Classroom model. In Viet Nam, the Flipped Classroom has been implemented in a number of educational institutions and brought back satisfactory results. However, obstacles in technology infrastructure prevent this model from being replicated. In this article, we present an overall IT solution that we have developed for the Flipped Classroom model. This solution, which is a finished product, has been put into practice. In June 2015, it was used by Microsoft and ASUS companies as a main installation in SmartBook devices.

Keywords: Flipped Classroom; Flipped Teaching and Learning; E-Learning; eUni; SmartBook.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng