CÁCH TÂN TỪ VỰNG - NGỮ NGHĨA TRONG THƠ “TRƯỜNG THƠ LOẠN” BÌNH ĐỊNH

Lexico-semantic innovations in “Truong Tho Loan” as a Binh Dinh’s school of poetry

Tóm tắt:

Trường thơ loạn Bình Định với những đại biểu xuất sắc của phong trào Thơ mới (1932 – 1945) đã để lại nhiều tác phẩm có giá trị, đóng góp đáng kể cho sự phát triển của Thơ mới nói riêng và thơ ca dân tộc nói chung. Việc đi vào nghiên cứu một cách khoa học về mặt ngôn ngữ của trường thơ này là vô cùng cần thiết, góp phần nhận ra những giá trị đáng quý trong thơ Trường thơ loạn. Bài viết đi vào nghiên cứu những cách tân trong nghệ thuật dùng từ, nghệ thuật kết hợp từ nhằm tạo ra một lớp từ vựng - ngữ nghĩa vô cùng sáng tạo trong 117 bài thơ của các nhà thơ Trường thơ loạn. Bài viết tập trung vào những lớp từ nổi bật làm nên một trường thơ mới hơn so với đương thời Thơ mới, đó là: lớp từ chỉ thiên nhiên, lớp từ chỉ màu sắc, lớp từ gợi sự chết chóc. Từ kết quả khảo sát, chúng tôi đi đến kết luận: ngôn ngữ Trường thơ loạn có sự cách tân tạo bạo về mặt từ vựng – ngữ nghĩa.

Từ khóa: Từ khóa: Trường thơ loạn; Thơ mới; từ vựng; ngữ nghĩa; cách tân

Abstract:

Binh Dinh’s Truong Tho Loan, with its oustanding representatives of the Tho Moi movement (1932 to 1945), already left many valuable works that significantly contributed to the development of Tho Moi in particular and the national poetry in general. Therefore, researching scientifically into the language aspect of this school of poetry is a great necessity, which helps to recognize values worthy of appreciation in the poems of Truong Tho Loan. This article is an attempt to examine innovations in the art of using language and collocation in order to create a highly creative lexico-semantic word class in 117 poems by Truong Tho Loan poets. This article focuses on striking word classes that shaped a more novel school of poetry relative to the contemporary Tho Moi: they were word classes denoting nature, colours and evoking death. Based on the survey results, we have come to the conclusion that the language of Truong Tho Loan showed bold innovations in terms of the lexico-semantic aspect.

Keywords: Trường thơ loạn; Thơ mới; từ vựng; ngữ nghĩa; cách tân.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng