XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ABCD (ASSET – BASED COMMUNITY DEVELOPMENT) TẠI XÃ CẨM THANH, TP. HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Constructing a community - based water quality monitoring program via the ABCD (Asset – Based Community Development) approach in Cam Thanh commune, Hoi An city, Quang Nam province

Tóm tắt:

Xã Cẩm Thanh thuộc vùng cửa sông ven biển tỉnh Quảng Nam có vùng đệm sinh thái dừa nước đóng vai trò sinh thái và kinh tế du lịch quan trọng của thành phố Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Tuy nhiên, đây là một trong những khu vực hạ nguồn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn chịu ảnh hưởng phức tạp của các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội ở thượng nguồn, đặc biệt là việc xây dựng thủy điện gây nguy cơ xói lở bờ biển và xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu ở hạ nguồn. Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành xây dựng chương trình quan trắc chất lượng nước mặt dựa vào cộng đồng trên nguyên tắc phát triển cộng đồng dựa vào nội lực nhằm thúc đẩy người dân tạo ra sự thay đổi ý nghĩa và tích cực từ bên trong cộng đồng (ABCD- Asset – based Community Development). Bài báo này tập trung vào việc làm rõ phương pháp tiếp cận ABCD trong việc phát triển cộng đồng nuôi trồng thủy sản làm nhóm nòng cốt cùng một số các kết quả cơ sở cho việc xây dựng chương trình quan trắc dựa vào cộng đồng tại rừng ngập mặn (RNM) Cẩm Thanh, bao gồm: kết quả điều tra xác định nhóm cộng đồng nòng cốt, kết quả thử nghiệm chương trình quan trắc và mô hình giám sát chất lượng môi trường nước dựa vào cộng đồng tại xã Cẩm Thanh, TP. Hội An.

Từ khóa: ABCD- Asset based Community Development; quan trắc chất lượng nước; rừng ngập mặn Cẩm Thanh; quản lý tài nguyên nước.

Abstract:

Cam Thanh commune is located at the river mouth along the shore of Quang Nam province and the ecological buffer zone of nipa trees, which plays a vital role as an ecological tourist area of Hoi An in particular and Quang Nam in general. However, this is one of the downstream areas of the watershed of the rivers Vu Gia and Thu Bon under the complicated influence of upstream activities for socio-economic development, especially hydropower construction causing the riskof beach erosionand salt-marh invasion due to downstream climate change. This article presents our study on the construction of a community-based program to monitor the surface water quality based on the ABCD (Asset- Based Community Development) principle. This article focuses on clarifying the ABCD approach in making the aqua-culture community grow intoa key group and presents some of the findings that serve as a basis for the construction of a community-based monitoring program in Cam Thanh salt-marsh forest, including results from a survey to determine the key community group, pilot results of the monitoring program and a community-based model for supervising the quality of the water environment in Cam Thanh commune, Hoi An city.

Keywords: ABCD (Asset-Based Community Development); water monitoring program; Cam Thanhsalt-marsh forest; Cam Thanh commune; water resource management.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
119(02).201611230-06-16