THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SINH VIÊN NGOẠI TRÚ TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Student management at University of Education - The University of Danang: status quo and solution
Tác giả: ThS. Đinh Xuân Lâm,

Tóm tắt:

Trong hoạt động quản lý của các trường đại học thì quản lý sinh viên (SV) giữ vai trò đặc biệt quan trọng bởi SV là đối tượng của quá trình đào tạo. Vấn đề quản lý sinh viên ngoại trú đang được sự quan tâm, lo lắng của cả nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương. Môi trường sống khá phức tạp, điều kiện ăn ở thiếu thốn, SV phải thay đổi chỗ ở, ảnh hưởng của các tệ nạn xã hội đến SV ngoại trú… là những vấn đề nổi cộm trong công tác quản lý sinh viên ngoại trú hiện nay. Vấn đề đặt ra là phải làm sao để quản lý tốt đối tượng SV ngoại trú nhằm tạo điều kiện cho các em có môi trường sống và học tập tốt nhất, đồng thời hạn chế ở mức thấp nhất những tiêu cực nảy sinh và những khó khăn trong đời sống của SV ngoại trú để SV yên tâm học tập và rèn luyện.

Từ khóa: thực trạng; giải pháp; quản lý; sinh viên; ngoại trú.

Abstract:

Among management tasks at colleges and universities, student management plays an important role because students are subjects of the training process. The management of off-campus students has been a major concern to schools, families and local authorities. Current outstanding issues in student management include complicated surrounding environments, inadequate living conditions, students’ house - moving, effects of social evis on off-campus students,... A question to be posed is how to effectively manage off-campus students in order to create the best learning and living environment for them, as well as to minimize negative things and disadvantages that may arise in off-campus students’ life so that they can feel secure in their study and self-training.

Keywords: status quo; solution; management; student; off-campus.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20199830-03-19