DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Teaching local history and Paracel Islands to high school students in Danang city: form and content

Tóm tắt:

Lịch sử địa phương là một bộ phận cấu thành lịch sử dân tộc. Dạy học lịch sử địa phương không chỉ giúp học sinh hiểu về mảnh đất và con người nơi mình sinh ra và lớn lên, mà còn nhận thức sâu sắc thêm lịch sử dân tộc. Việc dạy học bộ môn này góp phần giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho học sinh, hình thành năng lực và phẩm chất cho người học, giúp các em có ý thức phấn đấu, học tập, tu dưỡng để xây dựng quê hương giàu đẹp. Dạy học lịch sử địa phương còn góp phần quan trọng vào việc giáo dục những truyền thống tốt đẹp và lòng tự hào về quê hương mình, giáo dục tinh thần yêu nước cũng như đạo lý “uống nước nhớ nguồn” cho học sinh. Bài viết dưới đây trình bày về nội dung và hình thức dạy học lịch sử thành phố Đà Nẵng và quần đảo Hoàng Sa cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn Đà Nẵng.

Từ khóa: dạy học; lịch sử địa phương Đà Nẵng; hình thức; nội dung; phương pháp.

Abstract:

Local history is an integral part of national history. Teaching local history not only helps students to know more about places where they were born and grew up, but also brings them in-depth understanding about their national history.This course is aimed at educating students about political and moral ideology, raising their awareness in thriving to study and improve themselves for the purpose of building a rich and beautiful country. Furthermore, teaching local history also contributes to the education of good traditions, pride in their homeland, patriotism and the moral philosophy “When you eat a fruit, think of the man who planted the tree”. The following article discusses the form and content for teaching the history of Da Nang city and Paracel Islands to high school students in Da Nang city.

Keywords: teaching; Da Nang’s local history; form; content; method.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117B(04) - 20153330-12-15
213(04) - 20149620-12-14
310(01) - 20143515-04-14
46(01) - 20134715-03-13
55(04) - 20125115-12-12
62(01) - 20125215-03-12