THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Primary education majors’ awareness of hands-on creative activities

Tóm tắt:

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo (TNST) là hoạt động mà học sinh được khám phá kiến thức, rèn kĩ năng và có cơ hội được thâm nhập, bồi dưỡng cảm xúc với các hoạt động thực tiễn. Đây là nội dung mới quan trọng hỗ trợ cho hoạt động dạy học trong chương trình phổ thông mới sau năm 2015. Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học là đối tượng sẽ thực hiện nội dung này trong tương lai. Để tìm hiểu khả năng nhận thức của sinh viên về hoạt động này, tác giả đã tiến hành điều tra thực trạng tại một số lớp thuộc Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Đây cũng chính là cơ sở cho việc đề xuất các biện pháp rèn kĩ năng thiết kế và tổ chức hoạt động TNST cho sinh viên ở những nghiên cứu sau.

Từ khóa: trải nghiệm; hoạt động trải nghiệm sáng tạo; sinh viên; tiểu học; thực trạng.

Abstract:

A hands-on creative activity is one that brings students chances to explore knowledge, train their skills and to penetrate into reality as well as foster their emotions. This is important new content that supports teaching activities in the new primary education curriculum applied since 2015. Students who major in Primary Education will be subject to the implementation of this content in the future. In order to get an insight into students’ awareness of this type of activity, the researchers has conducted an investigation into the status quo of some classes that belong to the Department of Primary Education, University of Education, the University of Da Nang. This also forms a basis for proposing measures to develop skills in designing and organizing hands-on creative activities for students in future researches.

Keywords: experience; hands-on creative activity; student; primary; status quo.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
124(03).20179930-09-17
216(03) - 201511325-09-15