ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO THỜI MINH MẠNG ĐỐI VỚI NỀN VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT DÂN TỘC

Contribution of buddhism in Minh Mang period to the national artistic culture

Tóm tắt:

Đối với dân tộc Việt Nam, Phật giáo không chỉ là một tôn giáo mà còn là thành tố quan trọng góp phần xây dựng nền văn hóa dân tộc. Dưới thời vua Minh Mạng, cùng với sự phát triển trên nhiều phương diện, Phật giáo đã tạo nên những sản phẩm văn hóa mang nhiều giá trị, đóng góp to lớn cho sự phát triển của nền văn hóa - nghệ thuật đương thời. Vì vậy, qua việc phân tích những giá trị đặc sắc của ngôi chùa, chuông chùa và tượng thờ thời Minh Mạng, bài viết sẽ cho thấy những đóng góp của Phật giáo giai đoạn này trên phương diện văn hóa - nghệ thuật; từ đó giúp chúng ta có nhận định đúng đắn về Phật giáo thời vua Minh Mạng trị vì, đồng thời góp phần vào công cuộc bảo tồn và phát triển nền văn hóa - nghệ thuật dân tộc.

Từ khóa: Phật giáo; văn hóa; nghệ thuật; Minh Mạng; dân tộc.

Abstract:

To the Vietnamese people, Buddhism is not only a religion but also as an important element that contributes to the construction of the national culture. Under King Minh Mang’s reign, along with many-faceted development, Buddhism created cultural products of great values that contributed significantly to the development of the contemporary artistic culture. Thus, through an analysis of the outstanding values of pagodas, pagoda bells and statues in Minh Mang’s time, the article presents the contribution of the Buddhism in this period to the artistic culture, thereby providing us with a proper look at Buddhism under King Minh Mang’s reign as well as help contributing to the conservation and development of the national artistic culture.

Keywords: Buddhism; culture; arts; Minh Mang; national.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20193330-03-19
228(02).20186830-06-18
326(05).20174030-12-17
416(03) - 20156425-09-15
514(01) - 20155631-03-15
610(01) - 20145315-04-14
72(01) - 20127815-03-12