HÌNH THÀNH BIỂU TƯỢNG ĐỊNH HƯỚNG THỜI GIAN CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

The formation of time-orientated symbols for children aged 5–6 at kindergarten

Tóm tắt:

Sự định hướng thời gian là khả năng tự xác định vị trí của bản thân theo sự tiếp diễn của các sự kiện, theo sự kéo dài của những khoảng cách thời gian, sự thay đổi của chu kỳ và tính chất không đảo ngược của thời gian [2][3]. Định hướng thời gian là những yếu tố quan trọng hàng đầu giúp con người nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng thích ứng với môi trường. Hình thành biểu tượng thời gian cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu giáo dục mầm non. Bài viết đi sâu vào việc nghiên cứu cơ sở lý luận về thời gian, khả năng, đặc điểm, nội dung định hướng thời gian của trẻ 5-6 tuổi. Đặc biệt, bài viết còn đề xuất một số biện pháp nhằm giúp trẻ 5-6 tuổi hình thành biểu tượng định hướng thời gian một cách có hiệu quả nhất.

Từ khóa: biểu tượng; thời gian; biểu tượng thời gian; định hướng thời gian; trẻ 5-6 tuổi

Abstract:

Time orientation is the ability to position oneself according to event continuity, extension of time gaps, variation in cycles and the irreversible nature of time. Time orientation is of vital importance to humans in general and children aged 5-6 in particular to adapt themselves to surrounding circumstances. It is a crucial and urgent task to help children build up time symbols in order to efficiently implement pre-school objectives. This article presents an in-depth investigation into theoretical bases of time, capacity, traits, and content of time orientation of 5-6 year-olds. Especially, the article also proposes some solutions to help children aged 5-6 build up time-oriented symbols most effectively.

Keywords: symbol; time; time symbol; time-orientated symbol; children aged 5-6.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).201911730-03-19
227(01).201810830-03-18