NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Common mistakes in formalities and techniques used in shaping administrative texts at University of Foreign Language Studies - The University of Danang: status quo and solutions

Tóm tắt:

Văn bản là phương tiện, là công cụ của hoạt động quản lý. Văn bản hành chính là văn bản giúp cho các cơ quan hành chính Nhà nước ghi lại và truyền đạt các quyết định quản lý hoặc phản ánh những thông tin cần thiết cho hoạt động quản lý [1, tr.343]. Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính là tập hợp các thành phần văn bản được thiết lập và trình bày theo đúng những quy định của Nhà nước để đảm bảo giá trị pháp lý cho văn bản. Trình bày đúng thể thức văn bản là thể hiện tính nghiêm túc, tôn trọng quy định Nhà nước của các cơ quan hành chính. Bài viết này chỉ ra những lỗi thường gặp đối với thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng nhằm giúp Nhà trường quản lý tốt hơn công tác soạn thảo văn bản.

Từ khóa: văn bản hành chính; thể thức; kỹ thuật trình bày văn bản; lỗi thường gặp; quản lý

Abstract:

Texts are means and tools of managerial activities. Administrative texts help state administrative bodies to record and transmit managerial decisions or reflect necessary information for managerial activities. Formalities and techniques used in shaping administrative texts constitute a collection of textual elements arranged and presented in accordance with the stipulations of the State to ensure legal validity for texts. Proper use of textual formalities is the manifestation of seriousness and respect for the State stiputations of administrative bodies. This article points out common mistakes made in the formalities and techniques in shaping texts by the University of Foreign Languages Studies (UFL) for the purpose of improving UFL’s mamagement of text compilation.

Keywords: administrative texts; formalities; techniques for shaping texts; common mistakes; management.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng