PHÂN TÍCH NHU CẦU HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CỦA SINH VIÊN KHOA GIÁO DỤC MẦM NON - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

English for early childhood education majors: a needs analysis from undergraduates’ perspective at University of Education - The University of Danang

Tóm tắt:

Bài viết giới thiệu kết quả nghiên cứu khảo sát nhu cầu học Tiếng Anh chuyên ngành của sinh viên sư phạm mầm non tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Nghiên cứu khảo sát dựa trên việc lấy ý kiến của 254 sinh viên khoa Giáo dục Mầm non tại Trường, cùng với việc mở rộng lấy ý kiến của 24 giảng viên chuyên ngành giáo dục mầm non và sư phạm ngoại ngữ. Kết quả cho thấy phần lớn sinh viên nhận thức rõ ý nghĩa của môn học đối với sự phát triển chuyên môn nghề nghiệp cho bản thân, tuy nhiên nhiều sinh viên chưa có tâm thế tốt đối với việc tiếp nhận môn học này. Sinh viên có xu hướng mong muốn chương trình môn học giúp họ phát triển năng lực học tập mang tính nghiên cứu, học thuật. Họ cũng thích giảng viên áp dụng các biện pháp dạy học tích cực hơn là các biện pháp dạy học truyền thống. Các kết quả nghiên cứu này giúp định hướng cho việc thiết kế và biên soạn chương trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành dành cho sinh viên ngành sư phạm mầm non nói chung.

Từ khóa: Tiếng Anh chuyên ngành; giáo dục mầm non; phân tích nhu cầu; thiết kế chương trình; phát triển chương trình.

Abstract:

This article presents the results of a needs analysis on learning English for Specific Purposes (ESP) from the perspective of undergraduate teacher students majoring in Early Childhood Education (ECE) at University of Education – the University of Danang. The survey has been conducted based on a questionnaire delivered to 254 ECE teacherstudents within the university, with an expansion of consultation from 24 lecturers who major in either ECE or English Teaching. The results show that most of the students are well aware of the significance of the course for their own professional development; however, a large number of them do not feel ready to get involved in the course. They prefer a syllabus aimed at helping them improve their research and academic capacities. They also prefer teachers to apply active learning and teaching methods rather than traditional ones. The results of this study bring back some guidelines for the design and compilation of an ESP course for ECE teacher students in general.

Keywords: English for Specific Purposes (ESP); early childhood education; needs analysis; syllabus design; curriculum development.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng