THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC BÀI THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM PHẦN CƠ HỌC CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÝ TRUNG HỌC THỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC ĐẶC THÙ/ CHUYÊN BIỆT VẬT LÝ CỦA HỌC SINH

Designing procedure for teaching experimental lessons in mechanical physics at high school based on the orientation of developing specific/ specialized capacities for students

Tóm tắt:

Dạy học theo định hướng phát triển năng lực là xu hướng chung được Bộ Giáo dục - Đào tạo triển khai trong quá trình đổi mới chương trình giáo dục hiện nay. Trong bài viết này, trên cơ sở nghiên cứu các tài liệu, chúng tôi xây dựng các bài thí nghiệm Vật lí phần cơ học nhằm phát triển năng lực cho học sinh phổ thông. Cụ thể, chúng tôi dựa vào hệ thống các năng lực đặc thù của bộ môn Vật lí để xây dựng các bài thí nghiệm nhằm phát triển các năng lực cho học sinh. Thông qua các bài thí nghiệm đã xây dựng, chúng tôi giúp cho học sinh được chủ động tìm tòi phát hiện kiến thức; được thực hành và vận dụng kiến thức vào thực tế cuộc sống.

Từ khóa: Năng lực; thí nghiệm; năng lực đặc thù; thực nghiệm; năng lực thí nghiệm.

Abstract:

Teaching and learning based on the orientation of capacity development is a general trend implemented by the Ministry of Education in the current process of educational renovation. In this article, based on material research, we build up experiments in mechanical physics to develop capacities for high school students. Specifically, we rely on the system of distinct capacities of physics to build up experiments to develop students’ capacities. Thanks to these experiments, students can hold the initiative in exploring knowledge, practising and applying knowledge to real life.

Keywords: capacity; experiment; specific capabilities; experiment; experimental capacity.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
110(01) - 20147815-04-14