NĂNG LỰC ÂM NHẠC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Musical ability of students at University of Education - The University of Danang: status quo and solutions

Tóm tắt:

Năng lực âm nhạc là khả năng làm chủ những hệ thống kiến thức âm nhạc, kỹ năng hát, đàn, biểu diễn, khả năng cảm thụ, sáng tạo âm nhạc và vận hành chúng một cách hợp lý vào thực hiện thành công nhiệm vụ hoặc giải quyết hiệu quả vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Kết quả khảo sát 209 sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng thì có 46,6% rất quan tâm và 47,2% chọn mức độ quan tâm đến âm nhạc. Về năng lực cảm thụ âm nhạc có 16% sinh viên đạt mức độ 4; 27% sinh viên đạt mức độ 3; 41% sinh viên ở mức độ 2, và 16% sinh viên ở mức độ 1. Kết quả khảo sát về năng lực hát của SV: Số SV có biểu hiện kỹ năng hát chính xác, rõ lời, hơi thở tự nhiên và hát diễn cảm ở mức độ Giỏi (cả 4 tiêu chí) chiếm 20,8%; Khá chiếm 29,9%; TB chiếm 26,8% và Yếu chiếm 22,5%. Qua khảo sát cho thấy năng lực âm nhạc của sinh viên hiện nay còn nhiều hạn chế, cần phải có những biện pháp hữu hiệu để tác động nâng cao năng lực này của sinh viên.

Từ khóa: năng lực âm nhạc; sinh viên; Sư phạm Đà Nẵng; giải pháp; nâng cao.

Abstract:

Musical ability is the ability to master systems of knowledge and musical skills (singing, playing musical instruments, performing, etc.), to perceive, create pieces of music and operate them properly. This ability is essential for students at University of Education - the University of Danang; however, at present, it has not been a focus of attention at the university. Results from a survey of the musical ability of 209 students of University of Education - the University of Danang showed that 46.6% of them were very interested in this issue and 47.2% chose their level of interest in music. In terms of musical perception capacity, 16% of the students achieved level 4; 27% reached level 3; 41% obtained level 2; 16% were in level 1. In terms of students’ singing capacity, 20.8% of the students were good, 29.9%, fair, 26.8% average and 22.5% bad. Basing on the survey of the status quo, we propose three measures to develop students’s musical ability.

Keywords: musical ability; students; Danang education; status quo and solutions.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng