CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT QUANG CỦA Li2SrSiO4:RE

Creating and investigating luminescent properties of Li2SrSiO4:RE

Tóm tắt:

Vật liệu phát quang Li2SrSiO4 pha tạp ion đất hiếm (RE) được chế tạo bằng phương pháp phản ứng pha rắn, nung thiêu kết trong môi trường khử bằng khí CO. Kết quả nhiễu xạ tia X (XRD) cho thấy vật liệu chế tạo được có cấu trúc tinh thể lục phương. Phổ kích thích phát quang và phổ phát quang của Li2SrSiO4:Eu2+ và Li2SrSiO4:Ce3+ cũng được tìm hiểu. Kết quả phân tích cho thấy phổ kích thích của Li2SrSiO4:Eu2+ gồm hai đám rộng nằm trong vùng tử ngoại và xanh lam, phổ phát quang có dạng đám rộng đặc trưng cho ion Eu2+; phổ kích thích của Li2SrSiO4:Ce2+ gồm hai đám nằm trong vùng tử ngoại, phổ phát quang có dạng đám rộng trong vùng tử ngoại gần- xanh lam cho thấy ion Ce3+ thích hợp làm tâm tăng nhạy trong các vật liệu đồng pha tạp phát bức xạ vùng nhìn thấy.

Từ khóa: vật liệu phát quang; đất hiếm; LED; phổ phát quang; phổ kích thích.

Abstract:

Li2SrSiO4 phosphor doped with rare earth (RE) were prepared using a high tempereture solid-state reaction technique with CO gas. The X-ray diffraction (XRD) result showed that the material produced had a hexagonal crystal structure. The photoluminescence (PL) and photoluminescence excitation (PLE) of Li2SrSiO4:Eu2+ and Li2SrSiO4:Ce3+ were also investigated. Analysis results showed that the PLE spectrum of Li2SrSiO4:Eu2+ had two wide bands in the UV blue region; the PL spectrum had a wide band typical of the Eu2+ ion; the PLE spectrum of Li2SrSiO4:Ce3+ had two bands in the UV region and the PL spectrum shaped like a wide band in the near blue UV regioned showed that the Ce3+ion could function as an energy transfer ion in many co-doped phosphor materials that emit visible radiation.

Keywords: phosphor; rare earth; LED; photoluminescence; photoluminescence excitation.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng