TÌM HIỂU NĂNG LỰC ĐỌC, KỂ DIỄN CẢM CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Investigation into expressive reading and story telling ability of students majoring in primary education at University of Education - The University of Da Nang

Tóm tắt:

Đọc, kể diễn cảm là hoạt động cần thiết đối với sinh viên, giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học. Bởi đây là những kỹ năng cơ bản mà giáo viên sử dụng trong quá trình dạy học Tiếng Việt, đặc biệt là phân môn Tập đọc và Kể chuyện. Tuy nhiên, với kết quả điều tra thực trạng năng lực đọc, kể diễn cảm của sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, chúng tôi nhận thấy năng lực đọc, kể diễn cảm của sinh viên chưa cao. Khi đọc, kể tác phẩm, các em chưa thể hiện được đặc trưng thể loại và phong cách tác phẩm; chưa xử lý đúng những kĩ thuật như ngắt giọng, cao độ, trường độ; ngữ điệu và yếu tố phi ngôn ngữ. Nguyên nhân do trước khi đọc, kể tác phẩm, các em chưa ý thức đến việc xác định các nhân tố trong văn bản; nội dung, tư tưởng tác phẩm; giọng điệu cơ bản của tác phẩm; các kĩ thuật trong đọc, kể diễn cảm và do ảnh hưởng chất giọng địa phương. Bên cạnh đó, nhiều sinh viên chưa ý thức đến việc rèn kĩ năng đọc, kể diễn cảm để năng cao nâng lực đọc, kể diễn cảm của mình. Đây là vấn đề chúng tôi quan tâm nghiên cứu để đưa ra biện pháp nhằm nâng cao năng lực đọc kể diễn cảm cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học nói riêng và giáo viên tiểu học nói chung.

Từ khóa: thực trạng; rèn kĩ năng đọc - kể; năng lực đọc - kể; diễn cảm; sinh viên tiểu học

Abstract:

Expressive reading and story-telling ability is a necessary activity for students and teachers majoring in Primary Education, for these are the basic skills that teachers use in the process of teaching Vietnamese Language, especially Reading and Story-telling subjects. However, results from a survey on the status quo of expressive reading and story-telling ability of students at the Department of Primary Education, University of Pedagogy, the University of Da Nang showed that the students' expressive reading and story-telling ability was still limited. When reading a work, the students could neither demonstrate its style and genre-specific features nor properly handle techniques for showing pauses, heights, lengths, intonations and non-linguistic elements. This can be attributed to the fact that prior to reading, the students were not aware of identifying textual factors, content, ideas, the basic tone of the work, techniques used in expressive reading and story-telling as well as the influence of their dialect accents. Besides, many students were still unaware of self-training to improve their expressive reading and story-telling ability. This forms a focus of our research aimed at proposing measures to improve expressive reading and story-telling ability of students at the Department of Primary Education in particular and primary school teachers in general.

Keywords: status quo; training of expressive reading and story-telling ability; expressive reading and story-telling ability; expressive; primary school majors.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117B(04) - 20158330-12-15