ỨNG DỤNG MOODLE TRONG DẠY VÀ HỌC TIẾNG PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

Moodle application in teaching and learning French at University of Foreign Language Studies - The University of Danang: status quo and solutions

Tóm tắt:

Moodle là hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở cho phép tạo ra các khóa học trên mạng hay các website học tập trực tuyến. Được đánh giá là thiết kế hướng đến giáo dục và dành cho những người làm giáo dục, Moodle ngày càng khẳng định sức mạnh của mình bởi các giá trị mà nó mang lại cũng như nhu cầu tất yếu của cộng đồng học tập. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát ý kiến của người dạy và người học tại Khoa Tiếng Pháp, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng về thực trạng sử dụng Moodle trong giảng dạy và học tập môn tiếng Pháp tổng hợp, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng Moodle trong giảng dạy tiếng Pháp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ.

Từ khóa: Moodle; học tập điện tử; học tập kết hợp; tiếng Pháp; ngoại ngữ; đào tạo

Abstract:

Moodle is an open source learning system that facilitates the creation of online courses or online learning websites. Evaluated as an education-oriented design for educators, Moodle is becoming increasingly powerful through values that it offers as well as indispensible demands of the learning community. This article presents results from a survey on opinions given by teachers and learners of the French Department at University of Foreign Language Studies, the University of Da Nang about the status quo of using Moodle in both teaching and learning General French, thereby proposing solutions to enhance efficiency of Moodle application in teaching French and contribute to the improvement of foreign language training quality.

Keywords: moodle; elearning; blended learning; French; foreign language; training.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng