XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ DỮ LIỆU THIÊN TAI CHO KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN TRÊN NỀN WEBGIS

Constructing an information management system for handling natural disasters in Vietnam’s Central region and highlands based on webgis

Tóm tắt:

Cùng với sự biến đổi khí hậu, diễn biến về thiên tai ở nước ta ngày càng có nhiều biểu hiện bất thường và phức tạp hơn, đa dạng về loại hình, gia tăng về cường độ và tần suất... kéo theo thiệt hại ngày càng tăng. Thiên tai xảy ra ở khắp các khu vực trên cả nước, gây nhiều tổn thất về người, tài sản, cơ sở hạ tầng, về kinh tế, văn hóa, xã hội, tác động xấu đến môi trường..., đặc biệt là ở khu vực Miền Trung và Tây Nguyên. Trên cơ sở phân tích thực trạng thiên tai, thiệt hại cho khu vực Miền Trung và Tây Nguyên trong những năm gần đây cũng như công tác quản lý dữ liệu, đánh giá ảnh hưởng của thiên tai, tác giả xây dựng hệ thống quản lý thông tin thiên tai và thiệt hại do thiên tai trên nền WebGIS. Hệ thống giúp cập nhật, tìm kiếm, thống kê thông tin về thiên tai và thiệt hại do thiên tai gây ra ở khu vực Miền Trung và Tây nguyên trực tiếp trên nền WebGIS một cách thuận tiện.

Từ khóa: thiên tai; thiệt hại do thiên tai; hệ thống thông tin quản lý; WebGIS; Miền Trung – Tây Nguyên.

Abstract:

Along with climate change, evolution of natural disasters in Vietnam is becoming increasingly complicated with more unusual expressions, diversity in types, higher intensity and frequency..., thereby resulting in greater damage. Natural disasters occur in all regions of the country, causing more losses of lives, property, infrastructure, and exerting adverse impact on economy, culture, society and the environment..., especially in the Central region and Central Highlands. Based on the analysis of the status quo of natural disasters, damage to the Central region and Central Highlands in recent years as well as data management, evaluation of the effects of natural disasters, the researchers have constructed an information management system (IMS) to deal with natual disasters and damage caused by natural disasters via the use of WebGIS technology. This system makes it possible to conveniently update, search and get statistical information on natural disasters and losses caused by natural disasters in the Central region and Central Highlands directly on WebGIS.

Keywords: natural disasters; losses due to natural disasters; IMS; WebGIS; Central Region-Central Highlands.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
116(03) - 2015125-09-15