SAUSSURE VÀ VĂN CHƯƠNG: TRƯỜNG HỢP GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ CÔNG TRÌNH TÍNH HAI MẶT CỦA NGÔN NGỮ

Saussure and literature: the case of Course in General Linguistics and The Double Essence of Language

Tóm tắt:

Từ việc xác định các phạm vi khác nhau để làm rõ tư tưởng của Saussure về văn chương như: vị trí của văn chương trong các văn bản của Saussure, những nền tảng về lí thuyết ngôn ngữ học của Saussure đối với lí thuyết văn chương, bài viết tập trung phân tích những nội dung liên quan đến văn chương trong Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương và công trình Tính hai mặt của ngôn ngữ. Qua đó, chúng tôi đặt ra một số vấn đề nghiên cứu về văn chương từ tư tưởng của Saussure. Quá trình phân tích này cho phép khẳng định tầm quan trọng của ngôn ngữ học trong nghiên cứu văn chương và vai trò của các văn bản văn chương trong nghiên cứu ngôn ngữ.

Từ khóa: Ferdinand de Saussure; Giáo trình Ngôn ngữ học đại cương; Tính hai mặt của ngôn ngữ; văn chương; diễn ngôn; ký hiệu học về huyền thoại.

Abstract:

From the location of different spheres to clarify Saussure’s thoughts concerning literature such as the position of literature in Saussure’s texts, Saussure’s linguistically theoretical foundations for literary theory, this article focuses on analyzing the contents related to literature in Course in General Linguistics and The Double Essence of Language. On this basis, we point out some issues for researching literature from Saussure’s thoughts. The analysis enables us to affirm the importance of linguistics in doing literary research and the role of literary texts in linguistic study.

Keywords: Ferdinand de Saussure; Course in General Linguistics; The Double Essence of Language; literature; discourse; myth semiotics.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
136(05).20195930-12-19
231(05).20184230-12-18
326(05).20175330-12-17
423(02).20177530-06-17
511(02) - 20149920-06-14