TÌM HIỂU NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Investigation into high school students’ awareness of The University of Da Nang

Tóm tắt:

Là một trong những đại học (ĐH) vùng trọng điểm của cả nước, nhưng thương hiệu ĐH Đà Nẵng vẫn chưa được xem là một thương hiệu giáo dục hàng đầu. Nhận thức của công chúng - đặc biệt là học sinh trung học phổ thông - về thương hiệu ĐH Đà Nẵng vẫn chưa cao. Để nâng cao giá trị tài sản thương hiệu, đẩy mạnh hiệu quả tuyển sinh, ĐH Đà Nẵng cần xây dựng chiến lược thương hiệu, thống nhất cấu trúc và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, đồng thời vận dụng các công cụ truyền thông marketing như quảng cáo, quan hệ công chúng để đẩy mạnh hoạt động giới thiệu và quảng bá thương hiệu ĐH Đà Nẵng đến nhóm công chúng mục tiêu này.

Từ khóa: thương hiệu; thương hiệu giáo dục; tài sản thương hiệu; công chúng; truyền thông.

Abstract:

Despite its status as one of the key regional universities in Vietnam, The University of Da Nang is still not perceived as a leading educational brand. There remains a low level of awareness about the brand of The University of Da Nang among the public, especially high school students. In order to enhance the value of its brand property, it is necessary for The University of Da Nang to build up a brand strategy, to perfect its brand structure and brand-identifying system as well as to employ marketing media instruments such as advertising and public relations to promote the introduction of its image and brand to the above-mentioned target audience.

Keywords: brand; educational brand; brand property; audience; media.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
117A(04) - 20155701-11-15