PHÂN TÍCH PHỔ CỦA ION Tb3+/Sm3+ TRONG THỦY TINH TeO2 - B2O3 - ZnO - Na2O

Spectral analysis of Tb3+ /Sm3+ ion doped in TeO2 - B2O3 - ZnO - Na2O glass

Tóm tắt:

Thủy tinh pha tạp Tb3+/Sm3+ có hợp phần TeO2 - B2O3 - ZnO - Na2O - RE2O3 (RE:Tb, Sm) được chế tạo bằng phương pháp nóng chảy, các tính chất quang của các mẫu thủy tinh này được khảo sát thông qua phổ phát quang và phổ kích thích phát quang. Phổ phát quang của mẫu thủy tinh chỉ pha tạp ion Tb3+ khi kích thích bằng bước sóng 379nm thì phát ra bức xạ màu xanh đặc trưng tại vùng 543nm (5D4→7F5). Phổ phát quang của mẫu thủy tinh chỉ pha tạp Sm3+ khi kích thích bằng bước sóng 401nm thì phát ra bức xạ màu đỏ đặc trưng tại vùng 600nm (4G5/2→6H7/2). Với mẫu đồng pha tạp Tb3+/Sm3+, khi kích thích bằng bước sóng 379nm thì có sự truyền năng lượng từ Tb3+ sang Sm3+. Quá trình truyền năng lượng này được giải thích thông qua giản đồ các mức năng lượng.

Từ khóa: ion Tb3+; ion Sm3+; thủy tinh Tellurite; truyền năng lượng và tính chất quang.

Abstract:

The Tb3+/Sm3+ doped glass with its composition of TeO2 -B2O3 - ZnO - Na2O - RE2O3 (RE=Tb, Sm) has been synthesized via the melt quenching method; their luminescence properties are investigated through excitation and emission spectra. The photoluminescence spectrum of the Tb3+ ion singly doped glass shows a prominent green emission at 543nm (5D4→7F5) with an excitation of λexc=379nm (7F6→5G6). The photoluminescence spectrum of the Sm3+ doped glass reveals a bright red emission at 600nm (4G5/2→6H7/2) with an excitation of 401nm (6H5/2→4F7/2). The Tb3+/Sm3+ co-doped glass with an excitation of λexc=379nm exhibits an energy transfer from Tb3+ to Sm3+. This energy transfer process is explained by means of schemata showing energy levels.

Keywords: Tb3+ ion; Sm3+ ion; Tellurite glass; energy transfer and luminescence properties.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
132(01).20191330-03-19
216(03) - 2015525-09-15