MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỦA TRIỀU NGUYỄN TRONG VIỆC ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN BỔ QUAN LẠI KHÂM THIÊN GIÁM

Some measures of the Nguyen dynasty in training and selecting Kham Thien Giam’s officials

Tóm tắt:

Khâm Thiên giám là tên gọi của cơ quan đảm nhận công việc quan trắc thiên văn, chế tác lịch pháp…, chính thức đi vào sử sách dân tộc ở giai đoạn trị vì của vương triều Nguyễn, nhưng tiền thân của nó thì đã xuất hiện từ những thời kì trước đó. Với một lịch sử hình thành tương đối lâu đời như vậy, Khâm Thiên giám đã trở thành một trong những đề tài thu hút sự quan tâm tìm hiểu của các nhà nghiên cứu. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan, cho đến hiện tại, một khảo cứu mang tính tổng thể và hệ thống về lịch sử Khâm Thiên giám vẫn còn nằm trong sự kì vọng và mong đợi của giới học giả trong và ngoài nước. Chính vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi chọn nghiên cứu vấn đề đào tạo và tuyển bổ quan lại tại Khâm Thiên giám Kinh sư dưới triều Nguyễn, để mở đầu cho chuỗi các khảo cứu chuyên sâu về cơ quan này trong giai đoạn sắp tới.

Từ khóa: Khâm Thiên giám; thiên văn; lịch pháp; triều Nguyễn; quan lại.

Abstract:

Kham Thien Giam (imperial office in charge of astronomy), which was the name of the agency that undertook astronomical observations, calendar-making …, was formally recorded in national history works under the Nguyen dynasty's reign, but its precursor had appeared in previous periods. With such a relatively age-old history, this agency has become one of the topics that attracts attention of many researchers. However, because of some subjective and objective reasons, until now, an overview and systematic study of Kham Thien Giam's history still remains an expectation of scholars at home and and abroad. Therefore, in this article, we have chosen to research into the issue of training and selecting Kham Thien Giam’s officials as a start that paves the way for a series of in-depth studies on this institution in the forthcoming future.

Keywords: Kham Thien Giam; astronomical; calendar; Nguyen dynasty; officials.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
135(04).20195529-12-19
227(01).20184530-03-18