NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ BÀI GIẢNG E-LEARNING NHẰM HỖ TRỢ LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC THÔNG QUA “CHƯƠNG 5: NHÓM HALOGEN” ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH LỚP 10

A study of designing E-learning lessons to support the flipped classroom through “Chapter 5: Halogen groups” to develop the 10th grade students’ competence

Tóm tắt:

Trong bài viết này, chúng tôi thiết kế năm bài học E-Learning của chương 5: nhóm halogen để hỗ trợ lớp học đảo ngược. Trong mỗi bài học E-Learning không chỉ dạy đầy đủ kiến thức chuyên môn mà còn giải quyết được bài tập thực tiễn từ đó rèn luyện tư duy, phát triển năng lực thực hành và năng lực giải quyết các vấn đề thực tế thông qua hóa học. Trình bày cụ thể các hoạt động của thầy và trò trong lớp học đảo ngược thông qua bài clo.

Từ khóa: E-Learning; lớp học đảo ngược; năng lực; nhóm halogen; clo.

Abstract:

In this article, we design five E-learning lessons of Chapter 5 - halogen groups to support the flipped classroom. Each E-learning lesson not only provides sufficient specialised knowledge but also gives solutions to practical exercise, thereby helping to train thinking, develop practical capacity and ability to deal with practical problems through chemistry. The article also presents specific activities of teachers and students in the flipped classroom through a chlorine lesson.

Keywords: E-learning; flipped classroom; competence; halogen group; chlorine.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng