KHẢO SÁT TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ DỪNG TUYẾN TÍNH KHÔNG THEO CHUẨN R. E. KALMAN

An investigation into controllability of the linear stationary system that does not conform to Kalman’s criterion
Tác giả: TS. Lê Hải Trung,

Tóm tắt:

Nội dung của bài báo trình bày ví dụ cho hệ dừng tuyến tính dạng mà tính điều khiển là không thỏa mãn tiêu chuẩn R. E. Kalman, tuy nhiên thực tế lại là điều khiển được theo [4], [6]. Trong [5] bằng phương pháp dải băng ma trận, các tác giả Зыбин Е. Ю, Мисриханов М. Ш, Рябченко В. H cũng đã đưa ra được khẳng định về tính điều khiển được của hệ, tuy nhiên khối lượng tính toán là rất phức tạp và khó khăn. Bằng các kết quả nhận được theo [4, 6] trong việc chuyển vấn đề điều khiển của hệ ban đầu về vấn đề điều khiển của hệ tương đương trong không gian nhỏ hơn thông qua vai trò của các hàm tựa điều khiển ta cũng nhận được kết quả tương tự với cách tính toán thuận tiện hơn.

Từ khóa: hệ dừng; tính điều khiển được; tiêu chuẩn Kalman; ma trận; hàm tựa điều khiển.

Abstract:

The article presents an example of a linear stationary system in form of whose controllability does not satisfy Kalman’s criterion; however, the system is actually controllable according to [4,6]. In [5], using a band matrix, the authors Зыбин Е. Ю, Мисриханов М. Ш, Рябченко В. H also confirmed the controllability of the system but their calculation work appeared to be very complex and difficult. By transferring the controllability of the system to that of an equivalent system in a smaller space via the role of pseudo-controllability functions, following the results obtained in [4] and [6], we have also achieved the same results with a more convenient calculation.

Keywords: stationary system; controllability; Kalman’s criterion; matrix; pseudo-controllability function.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20183430-12-18
217B(04) - 20152530-12-15
311(02) - 20142620-06-14