VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI HIỆN NAY

The role of interdisciplinary research in the development of social sciences at present

Tóm tắt:

Trong bài viết này, chúng tôi hướng đến hai nhận định: Thứ nhất, trong thời đại ngày nay, nghiên cứu đơn ngành ngày càng bộc lộ rõ những hạn chế và bất cập trong quá trình giải quyết các vấn đề xã hội mà bản thân nó không thể tự điều chỉnh. Sự biến động của xã hội, đặc biệt là quá trình toàn cầu hoá đã dẫn đến những yêu cầu mới trong nghiên cứu về xã hội, thích ứng với sự biến đổi đó - Nghiên cứu liên ngành được xem phương thức tốt nhất đáp ứng được yêu cầu phát triển của thời đại. Thứ hai, khoa học xã hội Việt Nam hiện nay vẫn khá tụt hậu so với sự phát triển khoa học xã hội trên thế giới - để bắt kịp với xu thế vận động đó, việc tích cực, chủ động đưa nghiên cứu liên ngành vào quá trình nghiên cứu và đào tạo trong các trường đại học là một xu thế, một yêu cầu quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đại học.

Từ khóa: nghiên cứu liên ngành; nghiên cứu đơn ngành; sự vận động của xã hội; khoa học xã hội; hệ hình khoa học.

Abstract:

In this article, we tend to support the following two statements: First, in the present-day time, unidisciplinary research is increasingly revealing obvious limitations and inadequacies in the process of solving social problems that cannot be self-correcting. Changes in the society, especially the process of globalization, has led to new requirements for social studies. Adapting itself to those changes, interdisciplinary research is considered the best mode to meet requirements for development of the time. Second, social sciences in Vietnam are still relatively lagging behind the development of social sciences in the world. To catch up with that movement trend, the positive and active involvement of interdisciplinary research in the process of researching and training in universities is a tendency and an important requirement for improving the quality of higher education.

Keywords: interdisciplinary research; unidisciplinary research; movement of society; social sciences; scientific paradigm.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
130(04).20187330-12-18
228(02).201812730-06-18
327(01).20185730-03-18
419(02).201612530-06-16