NGHIÊN CỨU CÁC CHỦNG XẠ KHUẨN VÀ NẤM MỐC CÓ HOẠT TÍNH CELLULASE Ở KHU VỰC TÂY NAM VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH - GIA LAI

Researching cellulase - active strains of actinomycetes and molds in southwest of Kon Ka Kinh National Park - Gia Lai

Tóm tắt:

Cellulose là polyme sinh học phong phú trên trái đất được sinh tổng hợp chủ yếu bởi thực vật và tích lũy một lượng lớn trong đất. Vi sinh vật là một trong những tác nhân phân giải tích cực nhất loại hợp chất này. Nghiên cứu được thực hiện tại khu bảo tồn nhằm bước đầu tìm kiếm, ứng dụng và phát triển nguồn gen quý từ các khu hệ vi sinh vật ở đây. Từ 10 điểm thu mẫu được lấy tại khu vực Tây Nam Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh Gia Lai, chúng tôi đã phân lập được 46 chủng gồm nấm mốc và xạ khuẩn có hoạt tính cellulase. Trong đó có 9 chủng xạ khuẩn và 10 chủng nấm mốc có khả năng chịu đựng tốt với các tác động từ môi trường. Đồng thời, 2 chủng C2 và G3 có khả năng sinh hoạt tính cellulase mạnh nhất được tuyển chọn để tạo chế phẩm vi sinh và cho hiệu quả xử lí tốt thành phần cellulose trong rác thải hữu cơ ở điều kiện hiếu khí.

Từ khóa: cellulose; vi sinh vật; xạ khuẩn; nấm mốc; vườn quốc gia Kon Ka Kinh.

Abstract:

Cellulose is the most abundant biological polymer on earth which is primarily biosynthesized by plants and then accumulated in soil with a large amount. Microorganisms are one of the most active decomposition agents in this compound. This research has been conducted at a reserve area as the first attempt to seek, apply and develop a source of valuable genes of the microorganism communities here. Based on 10 samples collected from the Southwest of Kon Ka Kinh National Park, Gia Lai has managed to isolate 46 microorganisms, among which 9 strains of actinomycetes and 10 strains of moulds show a high tolerance to environmental impacts. Besides, two strains C2 and G3 which are most capable of producing cellulase-activity have been selected to create bioproducts which exhibit an effective treatment of the cellulose component in aerobic organic waste.

Keywords: cellulose; microorganism; actinomycete; moulds; Kon Ka Kinh National Park.

Các bài báo khác của tác giả được đăng trên tạp chí

Số thứ tự Bài báo Tạp chí Trang Ngày đăng
113(04) - 20143820-12-14